22-02-05

IFPI antwoordt Librarian en vice versa

Het volgende antwoord werd verzonden door IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: Olivier.Maeterlinck@bvf-ifpi.be
Verzonden: di 22/02/2005 8:25
Aan: librarian@skynet.be
CC: louis.vuchelen@sabam.be
Onderwerp: Notificatie MP05060

Beste,

Onze notificatie had betrekking op het ter beschikking stellen van deze muziekopname via uw blog "V-a-lentijn" en niet via uw blog "De kracht van Nelly Furtado". Wij hebben vastgesteld dat u via uw blog "V-a-lentijn" de volledige (niet een fragment van) de muziekopname "One trick pony" van de artieste Nelly Furtado (Universal music Belgium) heeft aangeboden en het kritisch karakter van dit "citaat" is mij niet helemaal duidelijk. In ieder geval maakte het aanbieden van deze muziekopname via de blog "V-a-lentijn" een inbreuk op het exclusief recht van één van onze leden uit.

Ik betreur het dat u uw lezers verkeerde informatie tracht in de maag te splitsen door hen te doen geloven dat onze notificatie uw blog "De kracht van Nelly Furtado" viseerde terwijl dit niet het geval was. Het zegt veel over het waarheidsgehalte van uw andere schrijfsels. Ik laat het dan ook volledig aan uw eigen geweten over om dit op te biechten.

Wij stellen vast dat de blog "V-a-lentijn" ondertussen werd verwijderd en er dus gevolg werd gegeven aan onze notificatie dd. 21/2/2005.

En wat betreft de blog "De kracht van Nelly Furtado" ben ik benieuwd naar uw uitleg over het aanbieden van links naar volledige songteksten...

Mbg,

Olivier Maeterlinck
Bedrijfsjurist - Juriste d' Entreprise - Company lawyer
[met weglating van overige contactgegevens]

Het volgende antwoord werd verzonden aan de heer Olivier Maeterlinck, bedrijfsjurist van IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: librarian@skynet.be
Verzonden: di 22/02/2005 22:51
Aan: Olivier.Maeterlinck@bvf-ifpi.be
CC: louis.vuchelen@sabam.be
Onderwerp: RE: Notificatie MP05060

Geachte heer Maeterlinck

Uw e-mail d.d. 22.02.2005 heb ik in goede orde ontvangen. Omdat u zelf een kopie van uw e-mail hebt verzonden aan de heer Louis Vuchelen die zich binnen Sabam specifiek bezighoudt met multimedia en internet, ontvangt de heer Vuchelen tevens een kopie van mijn antwoord dat hieronder volgt.

Voorafgaandelijk wens ik te benadrukken dat de door u genoemde opname werd aangeboden via http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.rm. Op mijn weblog http://librarian.skynetblogs.be stond een verwijzing. Uw opmerking dat “het ter beschikking stellen van deze muziekopname via [mijn] blog” gebeurde, is dus onjuist. Ik acht het zinvol om een onderscheid te maken tussen de locatie waarop iets daadwerkelijk wordt aangeboden en de locatie waarop naar het aangebodene wordt verwezen.

U zegt dat u het betreurt dat ik mijn lezers “verkeerde informatie tracht in de maag te splitsen”. Ik heb echter nooit ontkend dat ik in eerste instantie vanuit het blogbericht “V – a – lentijn” heb verwezen naar de reproductie in digitaal formaat van de volledige song “One-Trick Pony” van de zangeres Nelly Furtado (Universal Music Belgium). Ik heb ook nooit ontkend dat er in eerste instantie mogelijk sprake geweest kan zijn van een inbreuk op het exclusieve recht van één van uw leden. Ik heb gezegd dat “[v]oor zover er voorheen al sprake zou zijn geweest van een niet-naleving van deze voorwaarden, [ik] durf […] stellen dat de desbetreffende tekst waarin het citaat […] voorkomt, momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet.”

Dat het citaat “momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet” impliceert dat het vroeger mogelijk niet aan deze voorwaarden voldeed en dat er dus wijzigingen kunnen zijn aangebracht om het in overeenstemming met deze voorwaarden te brengen.

Het is waar dat ik de aard van deze aanpassingen niet nader heb toegelicht aan mijn lezerspubliek en dat daardoor mogelijk verwarring kan zijn ontstaan omtrent de oorspronkelijke aard van mijn tekst, de oorspronkelijke verwijzing naar de reproductie in digitaal formaat van de muziekopname en de oorspronkelijke reproductie in digitaal formaat van de muziekopname zelf.

Ik heb misschien te gemakkelijk aangenomen dat lezers die met het medium van de weblogs vertrouwd zijn, ook in staat zouden moeten zijn om via de bestaande middelen de oorspronkelijke versie van mijn bericht op te zoeken en zo een duidelijk zicht te krijgen op de door mij aangebrachte wijzigingen.

Ik wijs er in dit verband op dat het perfect mogelijk is om via bijvoorbeeld de zoekmachine Google de oorspronkelijke tekst van mijn bericht op te zoeken. Gelijkaardige mogelijkheden heeft men door gebruik te maken van bepaalde RSS readers. In de meeste gevallen kan men hiermee vroegere en zelfs opeenvolgende versies van blogteksten traceren.

In ieder geval wens ik over de aard van de door mij aangebrachte wijzigingen geen enkel misverstand te laten bestaan. Daarom heb ik dan ook boven de gewijzigde tekst de volgende opmerking geplaatst:

Op 13.02.2005 werd hier oorspronkelijk een tekst geplaatst onder de titel “V – a – lentijn”. Deze tekst bevatte een verwijzing naar een muziekopname in digitaal formaat waarbij mogelijk de rechten werden geschonden van de rechthebbenden van deze opname. Op 21.02.2005 werden de tekst, de verwijzing naar de muziekopname in digitaal formaat, alsook de muziekopname in digitaal formaat zelf aangepast om zo te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het zogenaamde “citaatrecht”. Door deze aanpassingen is er geen enkele overeenkomst meer tussen de oorspronkelijke tekst en de huidige tekst “De kracht van Nelly Furtado” die u hieronder kan lezen.

Ik neem aan dat u met deze “publieke biecht” vrede kan nemen.

U schrijft in uw antwoord dat het feit dat ik mijn lezers in eerste instantie niet in voldoende mate heb ingelicht over de door mij aangebrachte wijzigingen, “[veel] zegt […] over het waarheidsgehalte van [mijn] andere schrijfsels.” Het spreekt vanzelf dat deze lasterlijke uitspraak geheel voor uw eigen rekening is. Indien u meent feitelijke onjuistheden in mijn blogberichten te kunnen vaststellen, dan zou ik u willen vragen om deze aan mij kenbaar te willen maken. In het andere geval verzoek ik u om uw uitspraak aangaande het waarheidsgehalte van mijn teksten te willen intrekken.

U zegt benieuwd te zijn naar mijn uitleg over het aanbieden van verwijzingen naar volledige songteksten via het artikel “De kracht van Nelly Furtado” op mijn weblog. Ik wil u mijn visie dienaangaande niet onthouden. Sta mij toe gebruik te maken van een aantal analogieën uit de boeken- en de bibliotheekwereld, twee sectoren waarmee ik beroepshalve vertrouwd ben. De door u gestelde vraag omvat twee aspecten.

Het eerste aspect omhelst de rechtmatigheid waarmee de volledige songteksten worden aangeboden. Wanneer u de verwijzingen nakijkt, dan kan u vaststellen dat de volledige songteksten zich bevinden op het domein shitontheradio.com. De website op dit domein noemt zichzelf “The official Nelly Furtado fan site”. Deze titel benadrukt niet alleen het officiële karakter, maar bovendien bevat de website contactinformatie, een copyrightvermelding enz. Allemaal informatie die op het eerste gezicht betrouwbaar overkomt en die de lezer geen enkel argument biedt om te twijfelen aan het feit dat bij het aanbieden van de songteksten niet aan alle wettelijke bepalingen zou zijn voldaan.

Eerste analogie. Ik begeef me naar de dichtstbijzijnde boekhandel en tref daar in de rekken een exemplaar aan van het boek “The complete Beatles lyrics”. Zoals de titel doet vermoeden, bevat dit boek de volledige teksten van de songs van de muziekgroep The Beatles. Het boek heeft een titelpagina waarop de naam van de auteur en de uitgever staan vermeld. Ook het jaar van uitgave en een copyrightvermelding zijn opgenomen. Het boek wordt in de reguliere handel te koop aangeboden en de klant heeft geen enkele reden om aan te nemen dat het om een illegaal product zou kunnen gaan. Alleszins kan men van de klant niet verwachten dat hij persoonlijk de rechtmatigheid van de uitgave vaststelt.

Het tweede aspect van uw vraag omvat de verwijzing naar de plaats waar de volledige songteksten worden aangeboden. In het bericht “De kracht van Nelly Furtado” werden de volledige songteksten immers niet gereproduceerd. Er werd slechts naar deze volledige teksten verwezen door aan te geven op welke locatie ze te vinden zijn.

Tweede analogie. Een klant zoekt via het internet in de catalogus van zijn openbare bibliotheek naar een boek met songteksten van de muziekgroep The Beatles. Hij vindt uiteindelijk het werk “The complete Beatles lyrics”. Naast de titel staat vermeld dat het boek op de eerste verdieping staat, op het rek met rubrieknummer 785.7. De klant leest de verwijzing, begeeft zich naar de bibliotheek, volgt daar de bewegwijzering en gaat vervolgens naar de desbetreffende locatie om het boek uit het rek te halen en het in te kijken. De klant hoeft zich niet de vraag te stellen of het boek in kwestie wel op rechtmatige wijze in het bezit van de bibliotheek is gekomen en of de uitgever wel voldaan heeft aan alle voorwaarden om van een rechtmatige publicatie te kunnen spreken.

Het moge duidelijk zijn dat ik van mening ben dat het geoorloofd is om te verwijzen naar de locatie waar volledige teksten legaal worden aangeboden. Om welk soort teksten het gaat, is daarbij volstrekt irrelevant.

Ook indien de teksten op de locatie waarnaar wordt verwezen niet rechtmatig worden aangeboden, kan men diegene die er naar verwijst m.i. niets ten laste leggen als er geen enkele volstrekt duidelijke reden is om te twijfelen aan het feit dat bij het aanbieden van de teksten niet aan alle wettelijke bepalingen zou zijn voldaan.

Mijn visie op een verwijzing naar werken of reproducties van werken waarvan het illegale karakter is komen vast te staan, kan ik u op dit ogenblik niet meedelen omdat ik mij hierover nog aan het informeren ben. Alleszins wordt men hierbij met een aantal op het eerste gezicht tegenstrijdige gevolgen geconfronteerd.

Ik verblijf nog steeds, onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder nadelige erkenning,

hoogachtend

Patrick Vanhoucke

23:03 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

Volgens mij beleeft u ook wel enig plezier in dit soort zaken. Of heb ik het mis?

Gepost door: jwl | 23-02-05

in the margin Benieuwd wat ze hierop te zeggen hebben

Gepost door: Christophe | 23-02-05

. Ik denk het ook, jwl.
En anders vind ik het wel entertainend om deze slag te volgen ;-)

Gepost door: Twinkeltje | 23-02-05

Zucht De naam Maeterlinck onwaardig... Ik vraag me af waarom ze het tegenwoordig steeds vaker over een onbeschofte boeg gooien. Benieuwd of hun snail-mails ook zo onbeleefd en onprofessioneel zijn. Misschien is het wel omdat mensen mondiger worden en die juristen niet graag in hun hemd gezet worden door iemand die per slot van rekening geen rechten gestudeerd heeft.

Gepost door: Mich | 23-02-05

Zei hij Zei hij bloedserieus...

Gepost door: Arcadim | 24-02-05

Wat (Wat een reactie op de Jwl-opmerking wil zijn!)(Dit ding hier is soms nogal weerbarstig...)

Gepost door: Arcadim | 24-02-05

Schitterend Chapeau! Zowel voor uw lef als voor uw beslagenheid in legal speak.

Gepost door: Peter | 24-02-05

De commentaren zijn gesloten.