22-02-05

IFPI schrijft Librarian en vice versa

Het volgende bericht werd verzonden door IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: olivier.maeterlinck@bvf-ifpi.be
Verzonden: maandag 21 februari 2005 9:17
Aan: librarian@skynet.be
Onderwerp: Notifivatie MP05060

Beste,

Via de URL http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.ram biedt u een muziekopname in digitaal formaat aan, behorend tot het repertoire van ons lid Universal Music Belgium, zonder de toestemming van de rechthebbenden (auteurs, artieste en producent) van deze muziekopname.

Gelieve de nodige maatregelen te nemen teneinde deze inbreuk op de rechten van één van onze leden stop te zetten.

Deze ingebrekestelling wordt u overgemaakt onder voorbehoud van al onze rechten en zonder nadelige erkenning.

In afwachting van een passend gevolg, verblijf ik,

Mbg,

Olivier Maeterlinck
Bedrijfsjurist IFPI Belgium

Het volgende antwoord werd verzonden aan de heer Olivier Maeterlinck, bedrijfsjurist van IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: librarian@skynet.be
Verzonden: dinsdag 22 februari 2005 0:43
Aan: olivier.maeterlinck@bvf-ifpi.be
Onderwerp: RE: Notifivatie MP05060

Geachte heer Maeterlinck

Uw e-mail d.d. 21.02.2005 heb ik in goede orde ontvangen.

Ik kan u bevestigen dat zich op de door u genoemde URL http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.ram inderdaad een digitaal bestand bevindt. Dit bestand is echter geen “muziekopname in digitaal formaat” maar wel een verwijzing naar een fragment van een dergelijke muziekopname. Het eigenlijke fragment bevindt zich op http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.rm. Op dit eerder technische onderscheid zal ik verder niet ingaan.

Zoals u ongetwijfeld bekend is, voorziet de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in een zogenaamd “citaatrecht”. Dit citaatrecht voorziet in de mogelijkheid om een uittreksel van een werk te reproduceren zonder dat daarvoor de toestemming van de auteur of de rechthebbende nodig is (art. 21, 22 en 22bis van de wet op het auteursrecht). Het is dan ook op dit citaatrecht dat ik mij aangaande de door u genoemde “muziekopname in digitaal formaat” wens te beroepen.

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie stelt op haar website (http://mineco.fgov.be) dat er een aantal voorwaarden zijn om van het recht op citeren gebruik te kunnen maken:

* men mag maar uit een werk citeren voor zover de auteur besloten heeft dit werk openbaar te maken;
* het citaat moet kort zijn;
* het citaat moet het oogmerk hebben kritiek en/of polemiek op gang te brengen, of het moet een onderwijskundig of wetenschappelijk doel hebben;
* het citaat moet “te goeder trouw” plaatsvinden;
* het citaat moet de bron en ook de naam van de auteur vermelden.

Voor zover er voorheen al sprake zou zijn geweest van een niet-naleving van deze voorwaarden, durf ik stellen dat de desbetreffende tekst waarin het citaat (de door u genoemde “muziekopname in digitaal formaat”) voorkomt, momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Concreet betreft de “muziekopname in digitaal formaat” een fragment van het lied “One-Trick Pony” van zangeres Nelly Furtado, opgenomen op de cd “Folklore” met vermelding “(p) (c) 2003 SKG Music LLC”.

De cd werd door mij persoonlijk in de reguliere muziekhandel aangekocht. Het is dus duidelijk dat de auteur besloten heeft om het werk openbaar te maken, aangezien het in de handel voor eenieder verkrijgbaar is.

De cd “Folklore” bevat 12 songs met een totale lengte van 50 minuten en 36 seconden. De song “One-Trick Pony” heeft een totale lengte van 4 minuten en 47 seconden, terwijl het door mij geciteerde fragment slechts een lengte heeft van 1 minuut en 39 seconden. Het is dus duidelijk dat het citaat “kort” genoemd kan worden.

Het artikel “De kracht van Nelly Furtado” (waarin het desbetreffende citaat voorkomt) heb ik geschreven met het doel het werk van de zangeres kort te bespreken en een eventuele discussie over de kwaliteit van haar werk op gang te brengen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de bezoekers van mijn weblog (http://librarian.skynetblogs.be) de mogelijkheid hebben om op de voor mij geschreven tekst te reageren.

Het citeren heeft te goeder trouw plaatsgevonden. Ik heb zelfs een aantal maatregelen genomen om het eventuele illegale gebruik van het citaat te bemoeilijken. Zoals reeds eerder gezegd, heb ik slechts een kort fragment (minder dan 35 procent) van de volledige song geciteerd. Voor het digitaal coderen van het citaat is gebruik gemaakt van het zogenaamde RealAudio-formaat met een grote compressie en een lage bitrate. Dit maakt het citaat zo goed als waardeloos voor illegale verspreiding via het commerciële circuit.

Ten slotte is zowel in het citaat uit de “muziekopname in digitaal formaat”, alsook in de tekst die het citaat begeleidt, duidelijk de auteur en de bron vermeld. In het citaat is in gecodeerde vorm de tekst “One-Trick Pony – Nelly Furtado – album “Folklore” – (p) (c) 2003 SKG Music LLC” opgenomen (deze tekst kan men lezen als men het fragment met de daarvoor bedoelde RealPlayer beluistert). Een gelijkaardige vermelding is als gewoon leesbare tekst in mijn recensie opgenomen bij de “Bronnen”.

Voor zover er ooit al sprake zou zijn geweest van een “inbreuk op de rechten van één van [uw] leden”, meen ik dat hiermee aan alle voorwaarden is voldaan om mijn recht op citeren te doen gelden.

Ik verblijf, onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder nadelige erkenning,

hoogachtend

Patrick Vanhoucke

00:52 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

goed gebruld Librarian

Gepost door: jwl | 22-02-05

Geweldig antwoord!

Gepost door: Free my Soul | 22-02-05

Mooi antwoord Maar er zitten best wel aardig wat haken en ogen aan vrees ik. Daarmee doe ik geen uitspraak over de zin of onzin van IFPI's beschuldiging, daar wens ik wat later nog even op terug te komen, je hoort nog van me

Gepost door: Robbedoeske | 22-02-05

Librarian vs. IFPI: 1-0 *thumbs up*

Als ze al over zo'n dingen moeilijk beginnen doen maken ze zichzelf alleen maar belachelijk en verliezen ze ook alle krediet in hun strijd tegen de échte downloaders.

Gepost door: Valentijn | 22-02-05

De commentaren zijn gesloten.