26-02-05

Adieu ‘mede-bloggers’

In mijn laatste brief aan het IFPI heb ik meegedeeld dat ik “[m]ijn visie op een verwijzing naar werken of reproducties van werken waarvan het illegale karakter is komen vast te staan” niet kon geven omdat ik mij over dit onderwerp nog aan het informeren ben. Ik heb ook gezegd dat “men hierbij met een aantal op het eerste gezicht tegenstrijdige gevolgen [wordt] geconfronteerd.”

Ondertussen ben ik dit deelaspect van het auteursrecht nog steeds aan het onderzoeken. Op het merendeel van de blogs tref ik afbeeldingen, foto’s… aan waarvan ik me moeilijk kan voorstellen dat (voor zover wettelijk noodzakelijk) voor elk ervan aan de rechthebbenden de toestemming werd gevraagd om de werken te mogen reproduceren (met inbegrip van het zogenaamde ‘portretrecht’). Als de reproductie zonder toestemming plaatsvond, dan is ze niet rechtmatig, illegaal dus.

In afwachting van het ogenblik dat ik een duidelijk standpunt kan innemen ten aanzien van “een verwijzing naar werken of reproducties van werken waarvan het illegale karakter is komen vast te staan” heb ik besloten om externe hyperlinks op mijn weblog te verwijderen als er een vermoeden van onrechtmatigheid bestaat voor de websites waarnaar werd verwezen. Dit heeft o.a. ook tot gevolg dat het lijstje met ‘mede-bloggers’ momenteel op non-actief werd gezet. De verwijzingen zelf (dus zonder hyperlink) blijven wel behouden.

Het verwijderen van de hyperlinks zal gefaseerd plaatsvinden. In een volgend stadium zal ik ook alle reacties op berichten verwijderen waarin hyperlinks zijn opgenomen naar websites waarvan de rechtmatigheid niet vaststaat. Het is immers niet mogelijk om de reacties de bewerken en uitsluitend de kwestieuze hyperlinks te verwijderen.

Wie meent dat de op zijn of haar blog aangeboden reproducties van werken daar volledig overeenkomstig de geldende wetgeving werden geplaatst (dus met de toestemming van de rechthebbenden), kan mij dit per e-mail meedelen. De hyperlink naar uw blog zal dan terug worden geactiveerd.

Het spreekt vanzelf dat meinedige (valse) verklaringen bij een gebeurlijke rechtszaak tegen u kunnen worden gebruikt. Ik ben immers materieel niet in de mogelijkheid om persoonlijk het waarheidsgehalte van deze verklaringen te controleren (reden waarom ik in eerste instantie de hyperlinks naar de blogs heb verwijderd).

Indien u binnen een termijn van 7 kalenderdagen niet hebt laten weten dat de op uw blog aangeboden reproducties van werken werden geplaatst met de toestemming van de rechthebbenden, ga ik ervan uit dat de plaatsing onrechtmatig en dus ongeoorloofd is. Voor wat betreft de weblogs die bij Skynet worden gehost, zal ik dan een beroep doen op mijn burgerzin en uw weblog bij Skynet via het daarvoor bestemde formulier melden als “een ongeoorloofde blog”. Het is dan de opdracht van Skynet om wel of niet de rechtmatigheid van uw blog te onderzoeken en wel of niet de gepaste maatregelen te nemen.

Ik hoop dat u begrip kan opbrengen voor deze door mij genomen maatregelen.

11:21 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (58) |  Facebook |

22-02-05

IFPI antwoordt Librarian en vice versa

Het volgende antwoord werd verzonden door IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: Olivier.Maeterlinck@bvf-ifpi.be
Verzonden: di 22/02/2005 8:25
Aan: librarian@skynet.be
CC: louis.vuchelen@sabam.be
Onderwerp: Notificatie MP05060

Beste,

Onze notificatie had betrekking op het ter beschikking stellen van deze muziekopname via uw blog "V-a-lentijn" en niet via uw blog "De kracht van Nelly Furtado". Wij hebben vastgesteld dat u via uw blog "V-a-lentijn" de volledige (niet een fragment van) de muziekopname "One trick pony" van de artieste Nelly Furtado (Universal music Belgium) heeft aangeboden en het kritisch karakter van dit "citaat" is mij niet helemaal duidelijk. In ieder geval maakte het aanbieden van deze muziekopname via de blog "V-a-lentijn" een inbreuk op het exclusief recht van één van onze leden uit.

Ik betreur het dat u uw lezers verkeerde informatie tracht in de maag te splitsen door hen te doen geloven dat onze notificatie uw blog "De kracht van Nelly Furtado" viseerde terwijl dit niet het geval was. Het zegt veel over het waarheidsgehalte van uw andere schrijfsels. Ik laat het dan ook volledig aan uw eigen geweten over om dit op te biechten.

Wij stellen vast dat de blog "V-a-lentijn" ondertussen werd verwijderd en er dus gevolg werd gegeven aan onze notificatie dd. 21/2/2005.

En wat betreft de blog "De kracht van Nelly Furtado" ben ik benieuwd naar uw uitleg over het aanbieden van links naar volledige songteksten...

Mbg,

Olivier Maeterlinck
Bedrijfsjurist - Juriste d' Entreprise - Company lawyer
[met weglating van overige contactgegevens]

Het volgende antwoord werd verzonden aan de heer Olivier Maeterlinck, bedrijfsjurist van IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: librarian@skynet.be
Verzonden: di 22/02/2005 22:51
Aan: Olivier.Maeterlinck@bvf-ifpi.be
CC: louis.vuchelen@sabam.be
Onderwerp: RE: Notificatie MP05060

Geachte heer Maeterlinck

Uw e-mail d.d. 22.02.2005 heb ik in goede orde ontvangen. Omdat u zelf een kopie van uw e-mail hebt verzonden aan de heer Louis Vuchelen die zich binnen Sabam specifiek bezighoudt met multimedia en internet, ontvangt de heer Vuchelen tevens een kopie van mijn antwoord dat hieronder volgt.

Voorafgaandelijk wens ik te benadrukken dat de door u genoemde opname werd aangeboden via http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.rm. Op mijn weblog http://librarian.skynetblogs.be stond een verwijzing. Uw opmerking dat “het ter beschikking stellen van deze muziekopname via [mijn] blog” gebeurde, is dus onjuist. Ik acht het zinvol om een onderscheid te maken tussen de locatie waarop iets daadwerkelijk wordt aangeboden en de locatie waarop naar het aangebodene wordt verwezen.

U zegt dat u het betreurt dat ik mijn lezers “verkeerde informatie tracht in de maag te splitsen”. Ik heb echter nooit ontkend dat ik in eerste instantie vanuit het blogbericht “V – a – lentijn” heb verwezen naar de reproductie in digitaal formaat van de volledige song “One-Trick Pony” van de zangeres Nelly Furtado (Universal Music Belgium). Ik heb ook nooit ontkend dat er in eerste instantie mogelijk sprake geweest kan zijn van een inbreuk op het exclusieve recht van één van uw leden. Ik heb gezegd dat “[v]oor zover er voorheen al sprake zou zijn geweest van een niet-naleving van deze voorwaarden, [ik] durf […] stellen dat de desbetreffende tekst waarin het citaat […] voorkomt, momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet.”

Dat het citaat “momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet” impliceert dat het vroeger mogelijk niet aan deze voorwaarden voldeed en dat er dus wijzigingen kunnen zijn aangebracht om het in overeenstemming met deze voorwaarden te brengen.

Het is waar dat ik de aard van deze aanpassingen niet nader heb toegelicht aan mijn lezerspubliek en dat daardoor mogelijk verwarring kan zijn ontstaan omtrent de oorspronkelijke aard van mijn tekst, de oorspronkelijke verwijzing naar de reproductie in digitaal formaat van de muziekopname en de oorspronkelijke reproductie in digitaal formaat van de muziekopname zelf.

Ik heb misschien te gemakkelijk aangenomen dat lezers die met het medium van de weblogs vertrouwd zijn, ook in staat zouden moeten zijn om via de bestaande middelen de oorspronkelijke versie van mijn bericht op te zoeken en zo een duidelijk zicht te krijgen op de door mij aangebrachte wijzigingen.

Ik wijs er in dit verband op dat het perfect mogelijk is om via bijvoorbeeld de zoekmachine Google de oorspronkelijke tekst van mijn bericht op te zoeken. Gelijkaardige mogelijkheden heeft men door gebruik te maken van bepaalde RSS readers. In de meeste gevallen kan men hiermee vroegere en zelfs opeenvolgende versies van blogteksten traceren.

In ieder geval wens ik over de aard van de door mij aangebrachte wijzigingen geen enkel misverstand te laten bestaan. Daarom heb ik dan ook boven de gewijzigde tekst de volgende opmerking geplaatst:

Op 13.02.2005 werd hier oorspronkelijk een tekst geplaatst onder de titel “V – a – lentijn”. Deze tekst bevatte een verwijzing naar een muziekopname in digitaal formaat waarbij mogelijk de rechten werden geschonden van de rechthebbenden van deze opname. Op 21.02.2005 werden de tekst, de verwijzing naar de muziekopname in digitaal formaat, alsook de muziekopname in digitaal formaat zelf aangepast om zo te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het zogenaamde “citaatrecht”. Door deze aanpassingen is er geen enkele overeenkomst meer tussen de oorspronkelijke tekst en de huidige tekst “De kracht van Nelly Furtado” die u hieronder kan lezen.

Ik neem aan dat u met deze “publieke biecht” vrede kan nemen.

U schrijft in uw antwoord dat het feit dat ik mijn lezers in eerste instantie niet in voldoende mate heb ingelicht over de door mij aangebrachte wijzigingen, “[veel] zegt […] over het waarheidsgehalte van [mijn] andere schrijfsels.” Het spreekt vanzelf dat deze lasterlijke uitspraak geheel voor uw eigen rekening is. Indien u meent feitelijke onjuistheden in mijn blogberichten te kunnen vaststellen, dan zou ik u willen vragen om deze aan mij kenbaar te willen maken. In het andere geval verzoek ik u om uw uitspraak aangaande het waarheidsgehalte van mijn teksten te willen intrekken.

U zegt benieuwd te zijn naar mijn uitleg over het aanbieden van verwijzingen naar volledige songteksten via het artikel “De kracht van Nelly Furtado” op mijn weblog. Ik wil u mijn visie dienaangaande niet onthouden. Sta mij toe gebruik te maken van een aantal analogieën uit de boeken- en de bibliotheekwereld, twee sectoren waarmee ik beroepshalve vertrouwd ben. De door u gestelde vraag omvat twee aspecten.

Het eerste aspect omhelst de rechtmatigheid waarmee de volledige songteksten worden aangeboden. Wanneer u de verwijzingen nakijkt, dan kan u vaststellen dat de volledige songteksten zich bevinden op het domein shitontheradio.com. De website op dit domein noemt zichzelf “The official Nelly Furtado fan site”. Deze titel benadrukt niet alleen het officiële karakter, maar bovendien bevat de website contactinformatie, een copyrightvermelding enz. Allemaal informatie die op het eerste gezicht betrouwbaar overkomt en die de lezer geen enkel argument biedt om te twijfelen aan het feit dat bij het aanbieden van de songteksten niet aan alle wettelijke bepalingen zou zijn voldaan.

Eerste analogie. Ik begeef me naar de dichtstbijzijnde boekhandel en tref daar in de rekken een exemplaar aan van het boek “The complete Beatles lyrics”. Zoals de titel doet vermoeden, bevat dit boek de volledige teksten van de songs van de muziekgroep The Beatles. Het boek heeft een titelpagina waarop de naam van de auteur en de uitgever staan vermeld. Ook het jaar van uitgave en een copyrightvermelding zijn opgenomen. Het boek wordt in de reguliere handel te koop aangeboden en de klant heeft geen enkele reden om aan te nemen dat het om een illegaal product zou kunnen gaan. Alleszins kan men van de klant niet verwachten dat hij persoonlijk de rechtmatigheid van de uitgave vaststelt.

Het tweede aspect van uw vraag omvat de verwijzing naar de plaats waar de volledige songteksten worden aangeboden. In het bericht “De kracht van Nelly Furtado” werden de volledige songteksten immers niet gereproduceerd. Er werd slechts naar deze volledige teksten verwezen door aan te geven op welke locatie ze te vinden zijn.

Tweede analogie. Een klant zoekt via het internet in de catalogus van zijn openbare bibliotheek naar een boek met songteksten van de muziekgroep The Beatles. Hij vindt uiteindelijk het werk “The complete Beatles lyrics”. Naast de titel staat vermeld dat het boek op de eerste verdieping staat, op het rek met rubrieknummer 785.7. De klant leest de verwijzing, begeeft zich naar de bibliotheek, volgt daar de bewegwijzering en gaat vervolgens naar de desbetreffende locatie om het boek uit het rek te halen en het in te kijken. De klant hoeft zich niet de vraag te stellen of het boek in kwestie wel op rechtmatige wijze in het bezit van de bibliotheek is gekomen en of de uitgever wel voldaan heeft aan alle voorwaarden om van een rechtmatige publicatie te kunnen spreken.

Het moge duidelijk zijn dat ik van mening ben dat het geoorloofd is om te verwijzen naar de locatie waar volledige teksten legaal worden aangeboden. Om welk soort teksten het gaat, is daarbij volstrekt irrelevant.

Ook indien de teksten op de locatie waarnaar wordt verwezen niet rechtmatig worden aangeboden, kan men diegene die er naar verwijst m.i. niets ten laste leggen als er geen enkele volstrekt duidelijke reden is om te twijfelen aan het feit dat bij het aanbieden van de teksten niet aan alle wettelijke bepalingen zou zijn voldaan.

Mijn visie op een verwijzing naar werken of reproducties van werken waarvan het illegale karakter is komen vast te staan, kan ik u op dit ogenblik niet meedelen omdat ik mij hierover nog aan het informeren ben. Alleszins wordt men hierbij met een aantal op het eerste gezicht tegenstrijdige gevolgen geconfronteerd.

Ik verblijf nog steeds, onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder nadelige erkenning,

hoogachtend

Patrick Vanhoucke

23:03 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

IFPI schrijft Librarian en vice versa

Het volgende bericht werd verzonden door IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: olivier.maeterlinck@bvf-ifpi.be
Verzonden: maandag 21 februari 2005 9:17
Aan: librarian@skynet.be
Onderwerp: Notifivatie MP05060

Beste,

Via de URL http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.ram biedt u een muziekopname in digitaal formaat aan, behorend tot het repertoire van ons lid Universal Music Belgium, zonder de toestemming van de rechthebbenden (auteurs, artieste en producent) van deze muziekopname.

Gelieve de nodige maatregelen te nemen teneinde deze inbreuk op de rechten van één van onze leden stop te zetten.

Deze ingebrekestelling wordt u overgemaakt onder voorbehoud van al onze rechten en zonder nadelige erkenning.

In afwachting van een passend gevolg, verblijf ik,

Mbg,

Olivier Maeterlinck
Bedrijfsjurist IFPI Belgium

Het volgende antwoord werd verzonden aan de heer Olivier Maeterlinck, bedrijfsjurist van IFPI Belgium, de vereniging die de Belgische muziekproducenten vertegenwoordigt:

Van: librarian@skynet.be
Verzonden: dinsdag 22 februari 2005 0:43
Aan: olivier.maeterlinck@bvf-ifpi.be
Onderwerp: RE: Notifivatie MP05060

Geachte heer Maeterlinck

Uw e-mail d.d. 21.02.2005 heb ik in goede orde ontvangen.

Ik kan u bevestigen dat zich op de door u genoemde URL http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.ram inderdaad een digitaal bestand bevindt. Dit bestand is echter geen “muziekopname in digitaal formaat” maar wel een verwijzing naar een fragment van een dergelijke muziekopname. Het eigenlijke fragment bevindt zich op http://users.skynet.be/librarian/blog/onetrickpony.rm. Op dit eerder technische onderscheid zal ik verder niet ingaan.

Zoals u ongetwijfeld bekend is, voorziet de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in een zogenaamd “citaatrecht”. Dit citaatrecht voorziet in de mogelijkheid om een uittreksel van een werk te reproduceren zonder dat daarvoor de toestemming van de auteur of de rechthebbende nodig is (art. 21, 22 en 22bis van de wet op het auteursrecht). Het is dan ook op dit citaatrecht dat ik mij aangaande de door u genoemde “muziekopname in digitaal formaat” wens te beroepen.

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie stelt op haar website (http://mineco.fgov.be) dat er een aantal voorwaarden zijn om van het recht op citeren gebruik te kunnen maken:

* men mag maar uit een werk citeren voor zover de auteur besloten heeft dit werk openbaar te maken;
* het citaat moet kort zijn;
* het citaat moet het oogmerk hebben kritiek en/of polemiek op gang te brengen, of het moet een onderwijskundig of wetenschappelijk doel hebben;
* het citaat moet “te goeder trouw” plaatsvinden;
* het citaat moet de bron en ook de naam van de auteur vermelden.

Voor zover er voorheen al sprake zou zijn geweest van een niet-naleving van deze voorwaarden, durf ik stellen dat de desbetreffende tekst waarin het citaat (de door u genoemde “muziekopname in digitaal formaat”) voorkomt, momenteel aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Concreet betreft de “muziekopname in digitaal formaat” een fragment van het lied “One-Trick Pony” van zangeres Nelly Furtado, opgenomen op de cd “Folklore” met vermelding “(p) (c) 2003 SKG Music LLC”.

De cd werd door mij persoonlijk in de reguliere muziekhandel aangekocht. Het is dus duidelijk dat de auteur besloten heeft om het werk openbaar te maken, aangezien het in de handel voor eenieder verkrijgbaar is.

De cd “Folklore” bevat 12 songs met een totale lengte van 50 minuten en 36 seconden. De song “One-Trick Pony” heeft een totale lengte van 4 minuten en 47 seconden, terwijl het door mij geciteerde fragment slechts een lengte heeft van 1 minuut en 39 seconden. Het is dus duidelijk dat het citaat “kort” genoemd kan worden.

Het artikel “De kracht van Nelly Furtado” (waarin het desbetreffende citaat voorkomt) heb ik geschreven met het doel het werk van de zangeres kort te bespreken en een eventuele discussie over de kwaliteit van haar werk op gang te brengen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat de bezoekers van mijn weblog (http://librarian.skynetblogs.be) de mogelijkheid hebben om op de voor mij geschreven tekst te reageren.

Het citeren heeft te goeder trouw plaatsgevonden. Ik heb zelfs een aantal maatregelen genomen om het eventuele illegale gebruik van het citaat te bemoeilijken. Zoals reeds eerder gezegd, heb ik slechts een kort fragment (minder dan 35 procent) van de volledige song geciteerd. Voor het digitaal coderen van het citaat is gebruik gemaakt van het zogenaamde RealAudio-formaat met een grote compressie en een lage bitrate. Dit maakt het citaat zo goed als waardeloos voor illegale verspreiding via het commerciële circuit.

Ten slotte is zowel in het citaat uit de “muziekopname in digitaal formaat”, alsook in de tekst die het citaat begeleidt, duidelijk de auteur en de bron vermeld. In het citaat is in gecodeerde vorm de tekst “One-Trick Pony – Nelly Furtado – album “Folklore” – (p) (c) 2003 SKG Music LLC” opgenomen (deze tekst kan men lezen als men het fragment met de daarvoor bedoelde RealPlayer beluistert). Een gelijkaardige vermelding is als gewoon leesbare tekst in mijn recensie opgenomen bij de “Bronnen”.

Voor zover er ooit al sprake zou zijn geweest van een “inbreuk op de rechten van één van [uw] leden”, meen ik dat hiermee aan alle voorwaarden is voldaan om mijn recht op citeren te doen gelden.

Ik verblijf, onder voorbehoud van al mijn rechten en zonder nadelige erkenning,

hoogachtend

Patrick Vanhoucke

00:52 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

17-02-05

Hé, er is geen bal op de tv

PSV wil voetbal zonder bal uitzenden

Uitgegeven: 15 februari 2005 16:27
Laatst gewijzigd: 15 februari 2005 16:28

AMSTERDAM - De Eindhovense voetbalclub PSV wil voetbalwedstrijden uitzenden zonder dat de bal is te zien. PSV-voorzitter Rob Westerhof wil de kijker vijf euro laten betalen om de wedstrijd met bal te zien.

"Technisch is het mogelijk", zegt de voorzitter. Hij wil dit plan uitvoeren met telecombedrijf Versatel en de investeringsmaatschappij Talpa van John de Mol. De voorzitter doet zijn uitspraken in een interview met het tijdschrift Carp van deze week.

In het lijfblad van hoogopgeleide professionals zegt Westerhof verder de mogelijkheid te willen bieden via sms te gokken op de uitslag van voetbalwedstrijden. De voorzitter probeert op verschillende manieren meer geld voor PSV te genereren. Ook pleit hij voor een wekelijkse uitzending in China met Ajax en Feyenoord. Verder denkt Westerhof aan een jaarlijks toernooi in het Aziatische land.

(c) Novum Nieuws

Bron: www.nu.nl

21:58 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-02-05

Gent krijgt eerste stadsblog

Ik las het vanmorgen al bij Mich (Michaël) van Semper magis, maar nu is het ook op De Standaard Online te lezen:

GENT - Gent heeft sinds vandaag als eerste stad in België een eigen stadsblog. Een kern van negen mensen plaatst dagelijks berichten op een gemeenschappelijke weblog met als enige noemer de stad Gent en wat er zoal te beleven valt.

Aan de basis van de stadsblog staan drie vriendinnen die elk een eigen weblog hebben. "Het idee van een stadsblog speelde al geruime tijd in ons hoofd", zegt Ilse Baetslé, een van de initiatiefneemsters. "We willen weergeven wat er leeft, broedt en woelt in onze stad. Dat kunnen recensies zijn van restaurants, besprekingen van evenementen, beoordelingen van cd's van Gentse groepjes, enzovoort."

De nadruk ligt op cultuur en vrije tijd, maar op termijn willen ze de stadsblog ook opentrekken naar stadsactualiteit, zegt Baetslé. "Het hangt ervan af of we ook mensen vinden die de Gentse actualiteit en politiek volgen." De kern uitbreiden tot twintig medewerkers is het eerste streefdoel. "We zoeken volop studenten, migranten en senioren", zegt Cindy Desmet, samen met Baetslé en Lien Braeckevelt de motor achter Gent.blogt.

De stadsblog beperkt zich niet tot schrijven alleen. Er komt ook ruimte voor podcasting, zegt Desmet, die zich met de technische kant van de zaak bezighoudt. Podcasts zijn een soort radio-uitzendingen op het internet die je kan downloaden op je computer of mp3-speler. "We denken aan interviews met acteurs of muziekgroepen, waarbij ook ruimte is voor een sketch of een muziekfragment. Maar ook openbare vergaderingen van organisaties of van de stad behoren tot de mogelijkheden", zegt Desmet. Later kan daar ook video bij komen. Er wordt ook gewerkt aan een fotoblog en er komen gastblogs van bekende Gentenaars.

(kld)

Ilse Baetslé, een van de initiatiefneemsters, is op de skynetblogs bekend van Kerygma. Ook Cindy Desmet heeft haar persoonlijke blog Smetty's Soapbox. Lien Braeckevelt kennen de skynetbloggers van Loperke. In de Gentse blogosfeer zijn het duidelijk de vrouwen die het voor het zeggen hebben.

18:41 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

13-02-05

De kracht van Nelly Furtado

Op 13.02.2005 werd hier oorspronkelijk een tekst geplaatst onder de titel “V – a – lentijn”. Deze tekst bevatte een verwijzing naar een muziekopname in digitaal formaat waarbij mogelijk de rechten werden geschonden van de rechthebbenden van deze opname.

Op 21.02.2005 werden de tekst, de verwijzing naar de muziekopname in digitaal formaat, alsook de muziekopname in digitaal formaat zelf aangepast om zo te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het zogenaamde “citaatrecht”.

Door deze aanpassingen is er geen enkele overeenkomst meer tussen de oorspronkelijke tekst en de huidige tekst “De kracht van Nelly Furtado” die u hieronder kan lezen.

Wie het Europese voetbal van nabij volgt, kent de Canadese popzangeres Nelly Furtado ongetwijfeld van “Força”, het officiële lied van UEFA EURO 2004™ dat vorig jaar in Portugal plaatsvond.

“Força” is Portugees en het betekent zoveel als “kracht”. “You’re gonna win it for yourself and us today”, zong Furtado met haar sexy stem vlak voor de finale Portugal-Griekenland in het stadion van Lissabon. Helaas voor haar en gastland Portugal won Griekenland de finale met 0-1.

Nelly Furtado werd op 2 december 1978 geboren in het koele Canada, maar het bloed dat door haar aderen vloeit is wel degelijk exotisch Portugees. Na de middelbare school sluit Nelly zich als zangeres aan bij het hip-hopduo Nelstar. Tijdens een free podium in een nachtclub wordt ze ontdekt door Brian West en Gerald Eaton, twee leden van een Canadese funk-popgroep. Ze nodigen haar uit om demo-opnamen te maken en tijdens deze opnamen schrijft ze zelf enkele liedjes die later – in de herfst van 2000 – zullen verschijnen op haar debuutplaat “Whoa, Nelly!”.

In 2003 verscheen Furtado’s tweede album “Folklore”. Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ook daar laat ze weer haar unieke stemgeluid horen dat ontstaat uit haar Canadees-Portugese roots. “I’m not a one-trick pony” zingt ze in het eerste lied en dat is ongetwijfeld waar, want het album laat een variatie aan teksten en muziek horen. Ze is daarmee moeilijk in één genre te vangen en juist dat maakt wat ze doet zo aantrekkelijk en uniek in een wereld waar ook op muzikaal vlak de eenheidsworst steeds vaker de plak voert.

De tekst voor “One-Trick Pony” schreef Furtado in één nacht. “I’m inspired by words and phrases”, zegt ze. “The night I wrote this, my head had just hit the pillow, but then I got up and wrote all the lyrics for this song.” De muziek is gecomponeerd door Brian West en Gerald Eaton (inderdaad, de twee Canadese ontdekkers van Furtado). Het openingsarrangement is van het bekende Kronos Quartet dat de afgelopen jaren werk opnam van hedendaagse klassieke componisten zoals Alban Berg, John Adams en Steve Reich, maar ook van Astor Piazzolla.

Wie zelf met de muziek van Nelly Furtado kennis wil maken of voor zijn of haar lief nog een Valentijnsgeschenk wil kopen, moet zich zeker naar de dichtstbijzijnde platenzaak reppen om haar recente album “Folklore” aan te schaffen. Voor een billijke prijs krijgt u er naast de songs ook nog wat digitale hebbedingetjes bovenop (zowel voor Windows als Mac OS).

Op een nieuw album van Furtado is het nog even wachten. Of zoals ze zelf aan haar fans verkondigt: “I am recording a brand new album. It will be released on my new label, Geffen/Interscope, sometime in 2005/06.”

Bronnen:

Officiële site van Nelly Furtado (Eng.)
http://www.nellyfurtado.com

The official Nelly Furtado fan site (Eng.)
http://shitontheradio.com

Voorstelling van het album “Whoa, Nelly!” (Eng.)
http://shitontheradio.com/whoanelly.htm

Voorstelling van het album “Folklore” (Eng.)
http://shitontheradio.com/folklore.htm

Officiële website van UEFA EURO 2004™ (meertalig)
http://www.euro2004.com

Lyrics van “Força” op ShitOnTheRadio.com
http://shitontheradio.com/lyrics02.htm#06

Lyrics van “One-Trick Pony” op ShitOnTheRadio.com
http://shitontheradio.com/lyrics02.htm#01

Kronos Quartet
http://www.kronosquartet.org

Fragment van “One-Trick Pony”. De volledige song is te vinden op de cd “Folklore”, Dreamworks, Universal, (p)(c) 2003 SKG Music LLC.

20:21 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-05

The School Librarian

Hebt u er wel eens van gedroomd om uw eigen gezicht te ontwerpen? Nee, geen face lift of plastische chirurgie. Gewoon uzelf tekenen zoals u er uit zou willen zien.

U kan niet tekenen zegt u? Dan is daar nu een oplossing voor. Neem maar eens een kijkje op FlashFace. Daar combineert u haar, gezicht, ogen, neus, mond en kin tot de man of vrouw die u altijd al hebt willen zijn... of die u bent, natuurlijk. Want u kan ook gewoon uzelf tekenen.

Ik heb op FlashFace niet alleen mijn 'betere ik' getekend, ik ben er ook de schoolbibliothecaris van m'n dromen tegengekomen. Bekijkt u maar even het onderstaande plaatje. Wie een gezicht tekent kan dat namelijk een naam geven en bewaren. Momenteel zijn er zelfs al 8 verschillende 'librarians'. Kan u er de enige echte Librarian.be uithalen?

20:01 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-05

Week-einde

De (werk)week zit er op en dat vind ik best wel prettig, voor een keer. Ze was dan ook wel druk-druk-druk, die voorbije week. Het gebeurt zelden dat ik hier over mijn beroepsbezigheden vertel, maar vandaag wil ik daar toch wel een uitzondering op maken. Gewoon, om mezelf even over de bol te aaien. Ik geef het toe, ook een informatie professional heeft dat af en toe nodig.

Deze week is onze bibliotheek namelijk op nieuwe uitleensoftware overgeschakeld. Met een hele ploeg hebben we dat maandenlang voorbereid. Maandag en dinsdag waren we gesloten om de definitieve conversie door te voeren. Van de twee sluitingsdagen hebben we ook gebruik gemaakt om de bibliotheek anders in te richten. De cd's staan nu op de eerste verdieping en de krantenhoek bevindt zich op het gelijkvloers. Enfin... dat zijn maar enkele van de wijzigingen. Wie meer wil weten moet maar eens een kijkje komen nemen.

Met de verhuisperikelen heb ik me amper bezig gehouden, met de overschakeling naar de nieuwe uitleensoftware des te meer. De conversie op zich is vlot verlopen, van de kleinere probleempjes en 'kinderziekten' hebben de klanten nauwelijks iets gemerkt. De rijen wachtenden waren wel wat langer dan normaal en op woensdag - daags na de sluiting - was er van een ware overrompeling sprake. Maar de klanten waren zeer begrijpend en ook geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikkeling. Onze nieuwe webcatalogus staat ondertussen on line, al moet die nog wel verder worden getuned. En ook aan het design moet nog worden gesleuteld.

Via de nieuwe catalogus wordt het voortaan mogelijk om zelf via het internet de uitleentermijn van geleende werken te verlengen. Nu moest u daar voor bellen of via een formulier een e-mail versturen. Die e-mail werd dan manueel verwerkt. Voortaan doet u dat dus allemaal zelf, wanneer het u uitkomt. U kan meteen zien welke werken u nog kan verlengen en wat dat u gaat kosten (als u cd's had uitgeleend bijvoorbeeld). U ziet tot wanneer uw bibliotheekpasje geldig is en of er eventueel nog een openstaande contributie of een ander bedrag betaald moet worden. Verhuisd of een foutje in uw naam? U kan het nakijken en het vervolgens signaleren. In een latere fase zal reserveren van uitgeleende werken via het net mogelijk worden.

Veel stilgezeten heb ik deze week dus niet. Tussen het oplossen van de probleempjes door ook nog aan de rapportering en de communicatie gewerkt (om geen 10 keer dezelfde vraag te moeten beantwoorden) en vandaag nog twee vergaderingen, o.a. eentje om de implementatie van de nieuwe software te evalueren.

Volgende week gaan we er weer tegenaan. Dan wordt er o.a. een planning opgesteld voor de verdere ontwikkeling van de webcatalogus. Maar nu is de week ten einde en ik heb besloten om de swapfile in m'n hoofd even leeg te maken. Niet vergeten een back-up te maken, zei een collega nog. Dus dat heb ik gedaan.

En dan is het nu tijd voor "Gruuten dëst : 101 toffe cafés en kroegen in Brussel en omgeving".

22:55 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Taalpolitie

Vandaag gelezen in Taalpost, de elektronische nieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal en Van Dale Lexicografie bv:

3. De taalpolitie 1.0

'About:blank' is een elektronisch tijdschrift voor webloggers, mensen die een internetdagboekje bijhouden. Sinds vorige maand heeft het tijdschrift ook een taalrubriek, de 'taalpolitie'. In de eerste aflevering wordt aandacht besteed aan het verschil tussen 'als' en 'dan', een verschil dat ook webloggers niet altijd in de vingers hebben. De nieuwbakken taalagent neemt geen blad voor de mond en spaart de Shift-toets op zijn toetsenbord niet: "Is het nou eens AFGELOPEN zeg! Het verspreidt zichzelf nog sneller dan de vogelgriep, infecteert het strottenhoofd, de stembanden en veroorzaakt (bij mij in ieder geval) een wederkerend gevoel van misselijkheid. (...) is het nou eens AFGELOPEN MET DIE ONZIN. (...) het is bijna NOOIT ALS, en er zijn mensen die bijna ALTIJD ALS gebruiken! EN DAT KAN HELEMAAL NIET want dat is FOUT! HARTSTIKKE FOUT! En een klein rondje weblogs wordt een STRAF met AL DIE FOUTEN. Er wordt geen vergelijking meer goed gedaan, en dat doet ZEER, en steeds meer mensen gaan het fout doen, bah."

Bron: Taalpost 367, redactie: Marc van Oostendorp (Genootschap Onze Taal) en Ludo Permentier (Van Dale Lexicografie bv).

21:13 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-05

Ochtendgedachte

Mensen zeggen wel eens: "Ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven."

Waarom ziet men dat altijd zo in extremen? Het ene hoeft het andere toch niet uit te sluiten? Voor mij is mijn werk een essentieel onderdeel van mijn leven. Het staat er niet naast, boven of onder. Het is er een onlosmakelijk deel van. En dus ga ik vanmorgen weer fijn naar het werk. Om te doen wat moet worden gedaan.

08:11 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |