05-03-05

Librarian en auteursrecht: de blogosfeer spreekt

Het kan verkeren, zei Bredero. En dat deze uitspraak na bijna vierhonderd jaar nog niets aan waarheid heeft ingeboet, is de afgelopen dagen genoegzaam bewezen. Gisteren werd je nog geprezen omwille van een rake reactie aan het adres van het IFPI, vandaag word je als een paria aan alle kanten uitgespogen.

Schrijver dezes is achterbaks, bekrompen, een doorwinterde nazi, iemand die zijn buren gaat afschieten omdat hun hond ooit eens op zijn gazon heeft gekakt, een eenzame drop-out, een ezel, een gemene hardvochtige aardworm, Hitlers gewillige beul, hooghartig, iemand die te weinig om handen heeft, een irritante mierenneuker, een klein kind, een klikspaan, laag van niveau, een loser, manipulerend, een moraalridder, een onnozelaar, pretentieus, een rat, schaamteloos, een verklikker, een zielige man die doelbewust desinformatie verspreidt...

Fraai is dat. De blogosfeer heeft gesproken en dus moet het haast wel waar zijn. En zelfs al is het dat niet, dan wordt het dat vanzelf als je het maar vaak genoeg herhaalt. What I tell you three times is true. Als in een goedkope spaghettiwestern verschijnt zijn portret plots op plaatsen waar het nooit eerder werd gesignaleerd. Wanted! Dead or alive. Zeldzaam zijn de steunbetuigingen aan zijn adres. Het voordeel van de twijfel wordt hem nauwelijks gegund. Men spreekt op het mes. Plannen ter voorbereiding van een standrechtelijke executie worden gesmeed.

Eén eigenschap heeft Librarian – want het zal ondertussen duidelijk zijn dat het over hem gaat – nergens gelezen: hij is naïef. Naïef omdat hij nooit had vermoed dat zijn ironisch bedoelde tekst Adieu ‘mede-bloggers’ door een groot deel van de bloggers zelf niet als dusdanig zou worden begrepen. Hij heeft zijn lezerspubliek duidelijk overschat. Dat beperkt inzicht kan men hem euvel duiden.

Het was nochtans netjes voorbereid. In zijn laatste bericht aan IFPI had hij immers al te kennen gegeven dat men bij de interpretatie van de wet op het auteursrecht “met een aantal op het eerste gezicht tegenstrijdige gevolgen” kon worden geconfronteerd. Die zin herhaalde hij in zijn gewraakte artikel en hij besloot zijn tekst met een duidelijk als knipoog bedoeld “Ik hoop dat u begrip kan opbrengen voor deze door mij genomen maatregelen.” In reacties achteraf gaf hij ook nog eens te kennen dat zijn tekst wel degelijk ironisch was bedoeld. Maar ja, wat baten kaars en bril, als den uil niet zien en wil?

De publicatie van een ironische tekst met een intentioneel (maar door de auteur enigszins onderschat) schokeffect brengt een merkwaardig verschijnsel aan het licht. De blogosfeer heeft niet alleen gesproken, maar ook het achterste van haar tong laten zien. Was het oorspronkelijk de bedoeling van Librarian om zichzelf en de bloggers een spiegel voor te houden met betrekking tot het auteursrecht, dan zijn via deze spiegel nu ook de minder fraaie karaktertrekken van een aantal bloggers aan de oppervlakte gekomen.

Men kan zich dan afvragen wie nu precies “laag van niveau” is. Want Librarian heeft nooit iemand uitgescholden of vernederd. Zijn taalgebruik was neutraal, zowel ten aanzien van IFPI als ten aanzien van zijn medebloggers. Op scheldkanonnades heeft hij nooit met ruige taal gereageerd.

Men heeft gezegd dat Librarian met zijn tekst in feite “sociale zelfmoord” pleegt door zijn medebloggers als het ware een mes in de rug te duwen. Anderen stelden dat het hem louter om de ‘kijkcijfers’ was te doen. Ook dit zegt veel over de mate waarin sommige bloggers zichzelf en de blogosfeer belangrijk vinden.

Hoeveel bloggers hebben uiteindelijk de desbetreffende tekst gelezen en hoeveel hebben er gereageerd? De ‘kijkcijfers’ wijzen uit dat er een piekperiode aan bezoekers was tussen 1 en 4 maart met een absolute piek op 3 maart (de avond daarvoor had ‘En nu even ernstig’, het blog van de krant De Standaard, een bijdrage aan de heisa gewijd). Daarna ebde de belangstelling snel weg. Er zijn blogs die een dagelijks gemiddelde halen dat veel hoger ligt. Een storm in een glas water, dat was het. Much ado about nothing. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat vooral de bloggers met boter op hun hoofd veel misbaar hebben gemaakt.

Tot zover deze persoonlijke impressie van wat de afgelopen dagen plaatsvond. I rest my case.

[Voor de slechte verstaander: sommige delen van de voorgaande tekst dienen gelezen te worden met een ‘ironische bril’ op. Voor de tekst die volgt valt het aan te bevelen deze bril weer af te zetten. Un homme averti en vaut deux.]

 

Keren we terug tot de kern van dit en alle voorgaande betogen: de wet op het auteursrecht en de receptie daarvan door de internauten en de bloggers in het bijzonder. Het auteursrecht was (op dit en andere blogs) een blauwe maandag de talk of the town. Uit de vele reacties en vragen bleek wat allang kon worden vermoed: veel internauten kennen het auteursrecht niet en over de betekenis ervan bestaan veel misverstanden. Daaraan moet m.i. met hoogdringendheid iets worden gedaan.

Laat het duidelijk wezen: ik ben geen specialist in auteursrecht en ik heb me ook nooit als dusdanig willen opwerpen. Ik kan en wil dus ook geen eenduidig antwoord geven op de vele specifieke vragen die er hier en elders de laatste dagen zijn gesteld. Ik heb wel een bijzondere belangstelling voor het onderwerp (niet alleen beroepsmatig, maar ook persoonlijk) en ik wil wel vertellen hoe ik bepaalde aspecten van het auteursrecht interpreteer. Voor sluitend advies (en dan nog) moet men een jurist in de arm nemen. Ten aanzien van diegenen die ik de afgelopen dagen in het vuur van de discussie toch een antwoord of advies over specifieke aspecten had beloofd, wil ik me verontschuldigen. Ik voel me na ampel beraad niet geroepen om er een antwoord op te geven, noch is het hier de juiste plaats daarvoor.

Voorts ben ik geen heilig boontje dat anderen de levieten wil lezen. Alhoewel ik me nooit heb begeven op het gladde pad van de illegale mp3’s en dergelijke meer, geef ik zonder schroom toe dat ik meermaals de wet op het auteursrecht heb overtreden bij het publiceren van bijdragen op mijn blog. Ik kan u zelfs zeggen dat ik dat meestal bewust heb gedaan. Dat wil zeggen: niet met het doel de wet te overtreden, maar wel wetende dat ik bezig was de wet te overtreden. Slechts in één specifiek geval was ik mij echt van geen kwaad bewust. Precies dat geval heeft er toe geleid dat ik – nu bijna 2 jaar geleden – het auteursrecht van naderbij ben gaan bekijken.

Het voorgaande is van primordiaal belang voor het vervolg van deze bijdrage over het auteursrecht. Men heeft niet het doel de wet te overtreden, maar toch overtreedt men ze. Hoe komt dat dan?

In de meeste gevallen is het overtreden van de wet op het auteursrecht door internauten terug te voeren op een of andere vorm van onwetendheid. Men wordt verondersteld de wet te kennen, maar men kent ze niet of men denkt er zelfs niet aan dat men mogelijk bezig is ze te overtreden. In een rechtszaak zal men zich natuurlijk nooit op deze onwetendheid kunnen beroepen, maar de facto bestaat ze dus wel en dat is een probleem.

Menigeen is er nog steeds van overtuigd dat het zomaar toegestaan is om materiaal (teksten, foto’s, tekeningen, geluidsopnamen...) op het internet aan te wenden, te reproduceren of ter beschikking te stellen zonder dat daarvoor een speciale toestemming nodig is. Nochtans gaat het hier om het basisbeginsel van het auteursrecht, namelijk het morele recht van de auteur: “Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren. [...] De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk een onvervreemdbaar moreel recht.” (art. 1 par. 1 en 2 van de ‘Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten’).

Ten onrechte meent men wel eens dat een werk pas beschermd is door het auteursrecht als het een copyrightvermelding of iets dergelijks draagt. Dit is uitdrukkelijk niet het geval. De wet op het auteursrecht bepaalt immers dat de bescherming niet gebonden is aan enige formaliteit. Het volstaat dat een werk oorspronkelijk is en in een bepaalde vorm gegoten (die door de zintuigen kan worden waargenomen, desnoods met de hulp van een toestel) om op bescherming aanspraak te kunnen maken. Ook de kwaliteit of de moraliteit van het werk doet niets ter zake. Een aquarel van een zondagsschilder is dus net zo goed beschermd als een pornofoto op een sekssite (de problematiek van de illegaliteit van bijvoorbeeld kinderporno is van een heel andere aard die weinig of niets met het auteursrecht, maar alles met het strafrecht te maken heeft).

Maar goed, ik heb slechts de problematiek van de onwetendheid willen schetsen en ik zal me verder dan ook niet met een uitgebreide exegese van het auteursrecht bezig houden. Andere plaatsen zijn daar beter voor geschikt, daar kom ik later op terug.

Er is wellicht nog een andere reden waarom met name op het internet het auteursrecht zo vaak met voeten wordt getreden. Zelfs als men op de hoogte is van het recht van de auteur om reproducties van zijn werk toe te staan of te verbieden. Hier spelen twee factoren.

Het is vaak moeilijk om van een op het internet gepubliceerd werk te bepalen wie de rechthebbende is. Zelfs als men dit weet (bijvoorbeeld omdat het werk zulks vermeldt), is het meestal geen sinecure om de rechthebbende te contacteren en diens toestemming te vragen om het werk te mogen reproduceren. Men moet dan immers al over een post- of e-mailadres van de rechthebbende kunnen beschikken.

Bovendien wordt het de internaut bij het reproduceren van een digitaal werk wel erg eenvoudig gemaakt. Een reproductie van bijvoorbeeld een digitale foto is niet van het origineel te onderscheiden. Dat is uiteraard geen excuus en zeker geen reden om onrechtmatig te reproduceren. Maar het is wel de realiteit van alledag.

Tot zover een eerste aspect dat ik wenste te behandelen. Ik adviseer iedereen om te allen tijde de toestemming aan de rechthebbende(n) te vragen vooraleer een werk te reproduceren. Kan men omwille van praktische redenen deze toestemming niet vragen, of werd de toestemming geweigerd, dan dient men van reproductie af te zien. Indien men wel de toestemming krijgt om het werk te reproduceren, dan doet men er goed aan om zulks uitdrukkelijk op de reproductie te vermelden.

De berichten van de laatste dagen gingen voornamelijk over de onrechtmatige reproductie van muziekopnamen in digitale vorm. Hierdoor kan men de indruk krijgen dat er met die muziekopnamen in digitale vorm (men spreekt nogal gemakkelijk over het zogenaamde mp3-formaat, maar hetzelfde geldt voor alle andere formaten) iets speciaals aan de hand zou zijn. Dat is in feite niet waar. Alleen is het zo dat belangenorganisaties zoals IFPI de laatste tijd een ware klopjacht houden op de aanbieders van of de verwijzers naar dergelijke (onrechtmatig) gereproduceerde muziekopnamen in digitaal formaat.

En hier kom ik tot een tweede aspect. Belangenorganisaties zoals IFPI en Sabam komen op voor de belangen (de naam zegt het al) van hun leden. Dat is uiteraard hun goed recht. Indien zij menen dat de rechten van hun leden worden geschonden, dan kunnen zij de vermeende schender daarvan op de hoogte stellen en vragen om de vermeende schending ongedaan te maken. Indien de vermeende schender niet op dat verzoek ingaat, dan ontstaat er een geschil over de rechten van de beide partijen. In een eventueel rechtsgeding kan dat geschil aan de uitspraak van een rechter worden onderworpen.

Met de acties van bijvoorbeeld IFPI heb ik hoegenaamd geen probleem. Wat mij wel tegen de borst stuit is de manier waarop IFPI deze acties meent te moeten voeren. Men schrijft wellicht argeloze en nietsvermoedende internauten een ingebrekestelling; men maakt melding van een schending alsof die al een feit zou zijn (daarover kan alleen de rechtbank beslissen); en men doet dit vaak zonder enige duidelijke toelichting of verwijzing naar de wet. Bovendien lapt men de elementaire regels van de beleefdheid aan zijn laars door een wildvreemde aan te spreken met ‘Beste’ en de brief te beëindigen met een cryptisch ‘Mbg’ (waarvan ik veronderstel dat het ‘Met beste groeten’ betekent). Het taalgebruik is allesbehalve neutraal en soms zelfs persoonlijk. Zulks betaamt niet. Een professionele bedrijfsjurist van een internationaal georganiseerde belangenvereniging als IFPI zou beter moeten weten, zelfs al zijn de lieden die hij aanschrijft niet argeloos en onschuldig.

Tegenover de acties van IFPI staan de reacties van menig internaut of blogger. Ook voor het merendeel van die reacties kan ik weinig begrip opbrengen. Het gaat niet op dat men beweert de wet te mogen overtreden omdat cd’s te duur zijn of omdat de artiesten daar toch geen boterham minder om zullen eten. Het is ongehoord dat men spreekt over “de seuten van IFPI” en dergelijke meer (de ruigere taal zal ik u hier onthouden). Ik wens me ook uitdrukkelijk te distantiëren van iedereen die op een tergende manier meent te moeten uittesten hoever IFPI wil gaan in de strijd tegen de onrechtmatige reproducties (wat dus helemaal wat anders is dan het uittesten van de grenzen van het citaatrecht, zoals ik heb gedaan).

Gelukkig lees ik ook zinvolle reacties en dat brengt mij tot het slot van mijn betoog.

We stellen vast dat er bij de internauten een schrijnend gebrek aan kennis over het auteursrecht bestaat en dat zij daardoor – veelal onwetend – de wet overtreden.

We stellen vast dat bepaalde aspecten van het auteursrecht zo ingewikkeld of onduidelijk zijn, dat men er met gezond verstand alleen niet uitkomt of iets rechtmatig is of niet. De vragen die de afgelopen dagen zijn gesteld, bewijzen dit in voldoende mate.

We stellen vast dat belangenorganisaties zoals IFPI en Sabam de strijd tegen het onrechtmatig reproduceren van werken zijn aangegaan, maar dat er geen enkele organisatie is die opkomt voor de rechten van de internaut (met name als het gaat over de praktijk van het reproduceren, citeren en verwijzen).

Wordt het dan niet hoogtijd om daar wat aan te doen?

Op één van de weblogs las ik een interessante reactie. Er zou – volgens die reactie – een website opgericht moeten worden waar ‘mensen die er mee bezig zijn’ (met het auteursrecht dus) hun energie kunnen bundelen. Dat zou – weer volgens de auteur van de reactie – kunnen gebeuren op basis van pertinente vragen die mensen over het auteursrecht hebben. Men zou daar juristen en specialisten bij kunnen betrekken. Het gevolg – en dit is uiterst belangrijk – zou kunnen zijn dat er een breed maatschappelijk debat over deze materie op gang komt. Dit breed maatschappelijk debat – en die conclusie is voor mijn rekening – zou dan in de nabije toekomst misschien kunnen leiden tot een nieuw auteursrecht dat beter is aangepast aan de noden van de eenentwintigste eeuw. Dat laatste is dan de taak van het parlement.

De hedendaagse technologie stelt ons middelen ter beschikking om een soort ‘kenniscentrum’ over het auteursrecht op te richten. Dit zou kunnen gebeuren onder de vorm van een wiki, samengesteld en gecontroleerd door een redactie van bloggers en specialisten uit allerlei vakgebieden en beroepssectoren, geadviseerd door juristen en specialisten media- en auteursrecht... Ook belangenorganisaties als IFPI en Sabam zouden hier op een constructieve manier bij betrokken moeten worden. Het doel moet zijn om de internaut voor de lichten omtrent de rechten en plichten die hij op het internet (en eventueel ook daarbuiten) ten aanzien van het auteursrecht heeft. De complexiteit van de materie mag aangekaart worden, verschillende standpunten (die vaak tegengestelde belangen zullen dienen) moeten aan bod kunnen komen...

Aan de licentienemer van het ongebruikte domein auteursrecht.be doe ik een oproep om de domeinnaam auteursrecht.be voor het bovenvermelde doel gratis en belangeloos ter beschikking te stellen (of over te dragen) en eventueel zijn logistieke medewerking te verlenen als dit project van de grond komt (wat ik ten zeerste hoop).

Alle internauten en met name alle bloggers roep ik ten slotte op om het auteursrecht naar best vermogen na te leven en het zeker niet doelbewust te overtreden. Uiteraard met de nodige kritische zin en zonder afstand te doen van het citaatrecht en het ‘verwijsrecht’ (dat laatste heeft bij mijn weten trouwens nergens een wettelijke basis, daarom plaats ik het tussen aanhalingstekens). Laten we hierover op een constructieve manier met elkaar spreken en elkaar advies geven zonder te beginnen schelden, elkaar zwart te maken of elkaar met een rechtsgeding te bedreigen.

Kunnen wij hier werk van maken? Of blijft het bij een storm in een glas water waarbij zowel de bloggers als de belangenorganisaties zich niet bepaald van hun beste zijde hebben getoond?

Ik wil mijn betoog niet besluiten zonder te verwijzen naar enkele relevante publicaties over het onderwerp dat de laatste dagen de tongen in beweging heeft gebracht.

Eerst en vooral natuurlijk de “Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten”.

Voorts de publicatie van prof. dr. Mireille Buydens: “Auteursrechten en internet : problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of tekst, Brussel : DWTC, 1998 (SP0576)”.

Dan is er nog het dossier “Auteursrecht en naburige rechten” dat wordt aangeboden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Ook van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, de “Gids voor internetgebruikers”.

En ten slotte de website van het “Observatorium van de rechten op het Internet”, een initiatief van de Minister van Economie (met vooral aandacht voor de economische aspecten inzake het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).

 

Epiloog:

Ik heb er aan gedacht om deze tekst in twee afzonderlijke delen te publiceren: eerst mijn persoonlijke impressie en daarna het ‘echte’ stuk over het auteursrecht. Ik heb daar uiteindelijk van afgezien omdat ik vreesde dat mijn persoonlijke impressie opnieuw tot een hetze of toch minstens tot zeer persoonlijke reacties zou kunnen leiden en dat daardoor de tekst over het auteursrecht zelf op het achterplan zou verdwijnen. Door beide delen als één geheel aan te bieden hoop ik dat er vooral inhoudelijke reacties komen op het laatste gedeelte over het auteursrecht.

Het zal de lezer opvallen dat er behalve voor de op het laatst van mijn betoog genoemde publicaties in dit bericht geen enkele hyperlink is aangebracht en dat de meeste verwijzingen naar andere blogs of bloggers anoniem (dus zonder bronvermelding bij de citaten) zijn gebeurd. Ik heb voor deze eerder ongebruikelijke werkwijze gekozen (het internet en de blogs bestaan bij de gratie van de hyperlink) omdat ik heb gemeend daarmee enige sereniteit te kunnen bewaren ten aanzien van al diegenen die het nodig hebben geacht ruige en beledigende taal aan mijn adres te moeten richten. Ik wilde dezen voor een spreekwoordelijke heksenjacht vrijwaren. Wie per se de oorsprong van deze of gene uitspraak wil achterhalen, kent de weg en de middelen die daarvoor ter beschikking staan.

Dit is een lange tekst geworden. De relevantie ervan laat ik aan uw oordeel over. Dixi.

Versie van deze tekst in PDF-formaat.

21:35 Gepost door Librarian | Permalink | Commentaren (26) |  Facebook |

Commentaren

op hyperlinke wijze Ik dacht: broeit daar niet één misverstand? Het ware waar: u bleek zeer misbegrepen. U kaart slechts aan. Blogsgewijs verwart mij het al dan niet in overtreding wezen op hyperlinke wijze. Het lijkt alvast niet logisch. Een richtingwijzer planten is allerminst gelijk aan het nabouwen van het gindse dorp. Ik wil niet verzinnen dat ik per hyperlink de wet bezeer. Ik ware een recidiverend misdadiger! Derhalve: op een achtste dag schiep men klaarheid. Rust daalde over de gelederen neer.

Gepost door: taalaap | 06-03-05

Pun (not?) intended 1 - Ten eerste heb je een communicatiefout begaan. Deze media zijn "snel" en worden ook "snel" gelezen. Dat je je "burgerzin" ging gebruiken om Skynetbloggers aan te geven kwam bij velen ook gewoon als dusdanig over.
"Naïef omdat hij nooit had vermoed dat zijn ironisch bedoelde tekst Adieu ‘mede-bloggers’ door een groot deel van de bloggers zelf niet als dusdanig zou worden begrepen".
Als de meerderheid der loggers die perceptie heeft, zal het wel zo overgekomen zijn bij de rest die *nog* sneller leest. En je tekst loog er niet om. Ironisch of niet.

2 - Je beroept je op "ironie", maar de reacties die ik heb gelezen waren imho *ook* ironisch. Waarom je eigen ironie dan "ironisch" noemen, en andermans' niet (" een eenzame drop-out, een ezel, een gemene hardvochtige aardworm, Hitlers gewillige beul, hooghartig") . Als ik je 1,000 Euro per pixel vroeg voor elk geciteerd letterteken was dat alleszins duidelijk er "ironisch" dan een cryptisch naschrift van jou bij één van je vorige berichten. Ironie moet m.a.w. duidelijk zijn, je had bvb. kunnen dreigen met een groep MP3-verslindende skinheads binnen te vallen bij elke naieve puber die in zijn "mijn lief heeft me laten stikken"-weblog naar een MP3-site verwees .

3 - Ik heb je zelf en persoonlijk *voor* mijn publieke comment gemaild dat mijn skynetblog in orde is met auteursrecht, en ook waarom - plus een steunbetuiging. Als ik dan *ook* een ironische reactie online zet (na een sec antwoord van jou), ben ik plots een mierenneuker.

4 - Uiteraard is dit een incestueueze loggers-storm in een glas water. En dat wisten we *eigenlijk* allemaal op voorhand Of hoopten het). Het heeft ons allen in de top-20 van Blogium geprojecteerd. Ook een HLN leeft van de gebroken benen en de pikante "human interests", zo zit de mens nu eenmaal ik mekaar, vrees ik.

5 - En of die storm op zich nu belang heeft? Hoegenaamd niet. Wel is het zo dat er een grondige discussie op gang moet komen over auteursrechten en intellectuele eigendom op het Net. De grote meerderheid van de loggers gaat er maar heel licht over. De allerpopulairste weblogsites op Skynetbl betreffen "babes" waarvan ik bescheiden betwijfel of de rechthebbende op de hoogte is gbracht, of toestemming is gevraagd. Ik doe dat alleszins wel, en heb de emails om dat te staven.

6 - Prospectief bekeken (zie ook mijn comments bij LVB) pleit ik voor een deontologische webloggers commissie en een convenant met IFPI. Wat je pleidooi voor een auteurs(rechten) databank betreft, die bestaat al, en die heet CC (Common Creative Contents).

7 - No hard feelings uiteraard. Reset-button. Toch moeten we echt eens gaan nadenken over het aanbieden. Het linken is daar nog klein bier tegen. De IFPI hanteert uiteraard dinosaurische standpunten, maar of ze echt tegen een redelijk voorstel zouden ingaan? Als de dijken overal doorbreken is elke eerlijke hulp welkom dacht ik. Wel vrees ik dat ze de flexibiliteit hiervoor missen. So be it, point n'est besoin d'espérer... enz...

Gepost door: VH | 06-03-05

@ VisualHugo Wat betreft de scheldkannonades aan mijn adres: behalve enkele uitzonderingen had ik niet de indruk dat die ironisch waren bedoeld. Maar ik wil niet uitsluiten dat mijn gevoel voor humor op dat vlak niet zo sterk is ontwikkeld.

Dat "gemene hardvochtige aardworm" ironisch is bedoeld, ja dat is duidelijk. Als iemand zegt dat ik een "eenzame drop-out" ben, "hooghartig" en "pretentieus", of als iemand zegt dat ik mijn berichten schrijf omdat ik op mijn werk (in de bibliotheek) te weinig om handen zou hebben, dan beschouw ik dat als een persoonlijke aanval. Dat onderscheid maak ik dus wel degelijk.

Alleszins komt mijn opsomming van scheldwoorden gewoon uit de reacties die ik her en der heb gelezen. Niets is verzonnen, ik heb alleen soms wat aangepast i.f.v. de zinsconstructie.

Je zegt dat ik pleit voor een "auteurs(rechten)databank" en dat die al bestaat, namelijk onder de vorm van "Creative Commons" (CC). Creative Commons is een lovenswaardig initiatief, maar het dient een ander doel dan datgene wat ik op het oog heb. Creative Commons plaatst tegenover het "all rights reserved" van het traditionele copyright een alternatief met "some rights reserved". [Noot voor de lezers: de website van Creative Commons is te vinden op http://creativecommons.org]

Waar volgens mij - in Belgische context - nood aan is, is een kenniscentrum omtrent het auteursrecht (in de betekenis zoals ik in mijn tekst heb uitgelegd), in eerste instantie m.b.t. het Belgische auteursrecht, maar ook m.b.t. de Europese wetgeving op dit vlak. Ook andere wetgevingen kunnen in een later stadium aan bod komen. Zeker in de context van een "internet zonder grenzen" kan deze informatie nuttig zijn.

Gepost door: Librarian | 06-03-05

Ironie... Als één van de weinige mensen die min of meer doorhadden dat je oorspronkelijke bericht een zwaar ironische ondertoon had, moet ik toch zeggen dat je inderdaad nogal naief bent geweest met de veronderstelling dat de meeste mensen 'het' wel zouden snappen.

Als Jef de Blogger en zijn Marie horen dat iemand in nogal formeel taalgebruik heeft aangekondigt dat hij hun site gaat aangeven bij Skynet, dan zal dat niet in goede aarde vallen (los van het feit of Skynet er dan ook ooit iets mee zal doen, maar da's een andere zaak).

Beeld je eens in hoe dit moet zijn overgekomen voor mensen die jou en je stijl niet kennen. 'Arrogante zak' en 'bemoeizieke kommaneuker' zijn twee termen die me te binnen schieten. 'Ironische klokkenluider' komt pas veel later op mijn lijstje.

Qua publiciteitsstunt kon het echter wel tellen. Laten we hopen dat genoeg mensen nu dit opvolgingsartikel komen lezen, en dat ze niet permanent alle links naar jouw site hebben verbannen.

Ik wens je veel succes met auteursrecht.be... Misschien kan je zelfs wel mijn nieuwste site http://www.superblog.be gebruiken om nu al wat weblogs te aggregeren die over het onderwerp handelen...

Gepost door: Maarten Schenk | 07-03-05

Die boude blogosfeer Ik heb met veel interesse de lange post gelezen. Voor mij was het zonneklaar dat je de zaak moedwillig en niet ontdaan van enig cynisch genot op de spits dreef (al moet ik er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat ik bij het lezen van je 'adieu' met een geforceerde grijns wat ongemakkelijk op mijn stoel zat te schuiven - maar dat was misschien wel de bedoeling).

Van auteursrecht heb ik eerlijk gezegd geen kaas gegeten. Erger nog, het interesseert me eigenlijk geen fluit. Ik gebruik mijn gezond verstand en verder hoor ik het wel. Helemaal de verkeerde houding uiteraard, maar ik heb ook nog een job, een vrouw, een kind, een huis en een aftands gazon. En ja, een streepje ironie kan ik wel waarderen.

En die reacties... ta, met goedkope retoriek zonder intellectuele onderbouw kom je veel verder, dat weten we intussen wel. Er worden politieke formaties mee groot gemaakt bijvoorbeeld.

Intussen zijn de schelders in geen velden of wegen te bekennen natuurlijk (om hun ongelijk voor een keertje eens toe te geven bijvoorbeeld). Die zijn weer op zoek naar de volgende rel om hun 'mening' te ventileren.

Gepost door: the insane | 07-03-05

Ongelukkig aangebracht Een mooi overzicht, en een goed initiatief om bloggers aan te sporen om op te passen met de complexe materie die auteursrecht is. Het is al lang duidelijk dat er een hiaat heerst tussen de huidige wet, die vooral op papieren kopijen van toepassing is, en op het ganse internet/blogging fenomeen.

De manier waarop je je medebloggers hebt willen ertoe aanzetten, blijkt echter van minder goede smaak te zijn, en mi. ben je daar ethisch zwaar over de schreef gegaan. Vergeet niet dat je de blog gemeenschap *BEDREIGD* hebt met verklikking : je zwaaide wat met schimmige wetteksten waarin de meesten minder inzicht hebben dan jezelf, in deze toch complexe materie. Je stukje mag dan ironisch bedoeld zijn, maar velen hebben dat niet ingezien, en ik moet zeggen dat dat ook allerminst duidelijk was. Dat je nu verongelijkt de scheldwoorden opsomt die je toegeworpen zijn, vind ik nogal naief van je.

Gepost door: Kristof | 07-03-05

Flauwe kul Wanneer ik jou of de jouwen op één of andere manier wat wijsmaak zodat jij gaat geloven dat ik een bedreiging voor je vorm, ben ik je bewust aan het misleiden. Als jij op die misleiding die jij als een bedreiging aanschouwt dan agressief gaat reageren is dat niet meer dan een normale reactie. Wanneer ik nadien dan vertel dat die bedreiging eigenlijk een experimentje was en dat je dat best had kunnen weten moest je de kunst der ironie begrijpen, ben ik heel hooghartig tegenover je. Wanneer ik dan nog eens zou zeggen dat ik eigenlijk wel excuzes van je verwacht voor je agresieve reactie die door mij is uitgelokt, ben ik niet alleen erg arrogant maar onuitstaanbaar zelfs.

Gepost door: Polskaya | 08-03-05

Flauwe kul (2) Ik kan je met de hand op het hart zeggen dat ik nooit agressief gereageerd zou hebben op een gelijkaardig artikel van iemand anders. Zelfs niet als ik de ironie ervan niet had doorzien. Ik zou zo'n artikel ook nooit als bedreigend hebben beschouwd. Dat komt omdat ik van nature helemaal niet agressief ben en omdat ik me ook niet snel laat intimideren (vooral niet als ik meen niets kwaads in de zin te hebben). Sommige scheldwoorden aan mijn adres hebben me in eerste instantie wel geraakt, maar ik heb er niet van wakker gelegen om zo te zeggen.

Overigens voel ik niet de behoefte om mij hier verder te verdedigen of te verantwoorden. In het eerste deel van mijn artikel heb ik een verklaring afgelegd en daar zal ik het vanaf nu bij laten.

Aan een inhoudelijke discussie over het auteursrecht wil ik wel graag nog een bijdrage leveren. Maar veel inhoudelijke reacties op het tweede deel van mijn tekst heb ik nog niet gezien. Uiteraard was het uiterst naïef om dat te verwachten.

Gepost door: Librarian | 08-03-05

Brede basis is voorwaarde In een artikel op Blogologie (zie verwijzing) laat Maarten Schenk doorschemeren dat ik van plan zou zijn om een website over auteursrecht op te richten.

Laat ik voor alle duidelijkheid stellen dat ik niet als een 'einzelgänger' een website over auteursrecht ga starten. Dat heb ik nooit gezegd en het lag ook nooit in mijn bedoeling.

Alles wat ik over dit mogelijke initiatief heb gezegd, was zeer voorwaardelijk en vertrekkend van de premisse dat het een samenwerkingsproject zou moeten worden. Als het initiatief niet door een brede basis van internauten (of meerbepaald bloggers) wordt gedragen, dan heeft het hoegenaamd geen zin er zelfs maar mee te beginnen.

Tot op vandaag heb ik van niemand een voorstel of aanzet tot samenwerking ontvangen en ben ik dus ook niet geneigd om mij te engageren voor een project waar blijkbaar toch geen vragende partij voor bestaat (iets waarin ik me dan blijkbaar grondig heb vergist).

Gepost door: Librarian | 08-03-05

op hyperlinke wijze (2) Wat mij er toe brengt te beseffen dat ik Eva Cox nog steeds geen 'dank je' heb gezegd voor haar mooie gedicht "op hyperlinke wijze". De 'trage zorgvuldigheid' van de taalaap was lafenis voor de ziel. 'Met wie ware het straf koffie klinken?' Eva Cox ontbreekt nog in het lijstje. Egészségedre! Bij deze dus: dank je.

Gepost door: Librarian | 08-03-05

.:tagoean:. Het is wel zo dat het auteursrecht niet enkel op bloggers slaat. Hoe vaak kom je niet op een "oefen" site van iemand terecht met een mp3tje als achtergrond. Dus als je over auteursrecht praat is het niet aangewezen om steeds terug te vallen op de blogosfeer en op de bloggers. Maar dat wist u vast zelf ook...

U beloofde mij een antwoord, dat kreeg ik niet maar daar heb ik begrip voor.
Ik blijf wel op mijn honger zitten tot die auteursrecht.be site er komt.

gegroet

Gepost door: tagoean | 09-03-05

Waarde Librarian
Op het thee-deum bij IRMA werd uw webwedervaren druk besproken.
De congregatie, inclusief Zijne Majesteit Koning Banny I, geeft u unaniem en op alle punten overschot van gelijk, met felicitaties voor logica, zelfbeheersing en stijl.

Uw variëteit van ‘naïviteit’ is positief geladen en den Vorst geheel niet vreemd.
Bepaalde mensen zijn echt letterlijk onmogelijk te onderschatten, en dat vergeten we wel eens.
Er even van uitgaan dat mensen wat eerlijker, rationeler, humaner, ...slimmer zijn...
Helaas meestal geen zelfvervullende verwachting, maar wie weet, komt dat nog.

Ooit waren de Bannielezen zelfs zo naïef te denken dat het Blogwereldje een Tsunami aan nieuwe blogs zou veroorzaken na het in se genereuze aanbod van Skynet...Was me dat een uitschuiver... afknapper... gobstopper... een onverbeterlijke aansporing om pal te staan.

Ook u blijkt niet van de wijs te brengen door wat onwelriekende tegenwind.
We houden hier niet echt van het woord, maar allez, voor één keer: respect!

Something Inside So Strong,*
Sicko

*Labbi Siffre

Gepost door: Sicko | 09-03-05

.:tagoean:. (2) Beste Tagoean, u hoeft niet op auteursrecht.be te wachten want zonder samenwerking komt die site er niet (alleszins niet op mijn initiatief). Een antwoord (of toch minstens mijn visie) op uw vraag kan ik u desgewenst via e-mail wel bezorgen.

Gepost door: Librarian | 09-03-05

.:tagoean:. (3) Beste Tagoean, bij nader inzien heb ik uw vraag al via e-mail beantwoord op vrijdag 4 maart jl. Uw vraag luidde: "Hoe zit het precies als je op je website NIET te downloaden muziek als achtergrond wil gebruiken. Heb je daarvoor toestemmingen nodig en of moet je daarvoor betalen?"

Uit uw reactie op mijn e-mail bleek m.i. dat mijn antwoord voor u voldoende duidelijk was. Indien dit niet het geval mocht zijn, laat het mij dan via e-mail weten. Mogelijk kan ik dan nog iets verduidelijken.

Gepost door: Librarian | 09-03-05

Toch juist begrepen? Het toppunt van ironie zou zijn: stoppen met je blog!

Gepost door: Albert 2 | 12-03-05

Toch juist begrepen? (2) O, maar dat zit er dus aan te komen. Versie 2.0 wordt binnenkort 'afgevoerd' (zoals dat in het bibliotheekjargon heet). En met een beetje geluk zal de feniks dan uit zijn as herrijzen, groen en fris als nooit tevoren.

Gepost door: Librarian | 13-03-05

online poker

Please check some information in the field of" target="_blank">http://free-poker.e-online-poker-4u.net/"> free poker free poker http://free-poker.e-online-poker-4u.net/ http://free-poker.e-online-poker-4u.net/" target="_blank">http://free-poker.e-online-poker-4u.net/">http://free-poker.e-online-poker-4u.net/ " target="_blank">http://poker-rules.e-online-poker-4u.net/"> poker rules poker rules http://poker-rules.e-online-poker-4u.net/ http://poker-rules.e-online-poker-4u.net/" target="_blank">http://poker-rules.e-online-poker-4u.net/">http://poker-rules.e-online-poker-4u.net/ " target="_blank">http://online-poker.e-online-poker-4u.net/"> online poker online poker http://online-poker.e-online-poker-4u.net/ http://online-poker.e-online-poker-4u.net/" target="_blank">http://online-poker.e-online-poker-4u.net/">http://online-poker.e-online-poker-4u.net/ " target="_blank">http://party-poker.e-online-poker-4u.net/"> party poker party poker http://party-poker.e-online-poker-4u.net/ http://party-poker.e-online-poker-4u.net/" target="_blank">http://party-poker.e-online-poker-4u.net/">http://party-poker.e-online-poker-4u.net/ " target="_blank">http://www.e-online-poker-4u.net/"> poker poker http://www.e-online-poker-4u.net/ http://www.e-online-poker-4u.net/" target="_blank">http://www.e-online-poker-4u.net/">http://www.e-online-poker-4u.net/ ...

Gepost door: online poker | 11-08-05

texas holdem

In your free time, check out some relevant information in the field of" target="_blank">http://www.unbelievable-poker.com/poker-rooms.html"> poker rooms poker rooms http://www.unbelievable-poker.com/poker-rooms.html http://www.unbelievable-poker.com/poker-rooms.html" target="_blank">http://www.unbelievable-poker.com/poker-rooms.html">http://www.unbelievable-poker.com/poker-rooms.html " target="_blank">http://www.unbelievable-poker.com/poker.html"> poker poker http://www.unbelievable-poker.com/poker.html http://www.unbelievable-poker.com/poker.html" target="_blank">http://www.unbelievable-poker.com/poker.html">http://www.unbelievable-poker.com/poker.html .

Gepost door: texas holdem | 11-08-05

poker

You are invited to check some information in the field of" target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/poker-games.html"> poker games poker games http://www.hebei-gelatin.com/poker-games.html http://www.hebei-gelatin.com/poker-games.html" target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/poker-games.html">http://www.hebei-gelatin.com/poker-games.html " target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/pacific-poker.html"> pacific poker pacific poker http://www.hebei-gelatin.com/pacific-poker.html http://www.hebei-gelatin.com/pacific-poker.html" target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/pacific-poker.html">http://www.hebei-gelatin.com/pacific-poker.html " target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/empire-poker.html"> empire poker empire poker http://www.hebei-gelatin.com/empire-poker.html http://www.hebei-gelatin.com/empire-poker.html" target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/empire-poker.html">http://www.hebei-gelatin.com/empire-poker.html " target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/poker-rooms.html"> poker rooms poker rooms http://www.hebei-gelatin.com/poker-rooms.html http://www.hebei-gelatin.com/poker-rooms.html" target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/poker-rooms.html">http://www.hebei-gelatin.com/poker-rooms.html " target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/online-poker.html"> online poker online poker http://www.hebei-gelatin.com/online-poker.html http://www.hebei-gelatin.com/online-poker.html" target="_blank">http://www.hebei-gelatin.com/online-poker.html">http://www.hebei-gelatin.com/online-poker.html ... Thanks!!!

Gepost door: poker | 17-08-05

online gambling

In your free time, check out the pages on" target="_blank">http://www.blevensdamman.com/online-casino.html"> online casino online casino http://www.blevensdamman.com/online-casino.html http://www.blevensdamman.com/online-casino.html" target="_blank">http://www.blevensdamman.com/online-casino.html">http://www.blevensdamman.com/online-casino.html " target="_blank">http://www.blevensdamman.com/slot-machines.html"> slot machines slot machines http://www.blevensdamman.com/slot-machines.html http://www.blevensdamman.com/slot-machines.html" target="_blank">http://www.blevensdamman.com/slot-machines.html">http://www.blevensdamman.com/slot-machines.html " target="_blank">http://www.blevensdamman.com/roulette.html"> roulette roulette http://www.blevensdamman.com/roulette.html http://www.blevensdamman.com/roulette.html" target="_blank">http://www.blevensdamman.com/roulette.html">http://www.blevensdamman.com/roulette.html " target="_blank">http://www.blevensdamman.com/casino.html"> casino casino http://www.blevensdamman.com/casino.html http://www.blevensdamman.com/casino.html" target="_blank">http://www.blevensdamman.com/casino.html">http://www.blevensdamman.com/casino.html " target="_blank">http://www.blevensdamman.com/online-gambling.html"> online gambling online gambling http://www.blevensdamman.com/online-gambling.html http://www.blevensdamman.com/online-gambling.html" target="_blank">http://www.blevensdamman.com/online-gambling.html">http://www.blevensdamman.com/online-gambling.html .

Gepost door: online gambling | 18-08-05

strip poker online free demo

In your free time, take a look at some relevant pages about" target="_blank">http://www.computerxchange.com/"> Online poker sites Online poker sites http://www.computerxchange.com/ http://www.computerxchange.com/" target="_blank">http://www.computerxchange.com/">http://www.computerxchange.com/ .

Gepost door: strip poker online free demo | 19-08-05

phentermine diet pill ingredients

Take your time to take a look at some relevant information in the field of" target="_blank">http://www.the-discount-store.com/diet-pills.html"> diet pill forums diet pill forums http://www.the-discount-store.com/diet-pills.html http://www.the-discount-store.com/diet-pills.html" target="_blank">http://www.the-discount-store.com/diet-pills.html">http://www.the-discount-store.com/diet-pills.html - Tons of interesdting stuff!!!

Gepost door: phentermine diet pill ingredients | 19-08-05

play texas holdem online free no downloading

Please visit some relevant pages about" target="_blank">http://www.webimagineer.net/free-texas-holdem.html"> free texas holdem poker download free texas holdem poker download http://www.webimagineer.net/free-texas-holdem.html http://www.webimagineer.net/free-texas-holdem.html" target="_blank">http://www.webimagineer.net/free-texas-holdem.html">http://www.webimagineer.net/free-texas-holdem.html - Tons of interesdting stuff!!!

Gepost door: play texas holdem online free no downloading | 20-08-05

pacific poker

You are invited to visit some relevant information on" target="_blank">http://www.homesbysellers.net/pacific-poker.html"> pacific poker refill bonus code pacific poker refill bonus code http://www.homesbysellers.net/pacific-poker.html http://www.homesbysellers.net/pacific-poker.html" target="_blank">http://www.homesbysellers.net/pacific-poker.html">http://www.homesbysellers.net/pacific-poker.html - Tons of interesdting stuff!!!

Gepost door: pacific poker | 21-08-05

Texas Holdem Card Game

You may find it interesting to visit the sites dedicated to" target="_blank">http://www.romanticmaui.net/free-online-texas-holdem.html"> free online texas holdem poker free online texas holdem poker http://www.romanticmaui.net/free-online-texas-holdem.html http://www.romanticmaui.net/free-online-texas-holdem.html" target="_blank">http://www.romanticmaui.net/free-online-texas-holdem.html">http://www.romanticmaui.net/free-online-texas-holdem.html - Tons of interesdting stuff!!!

Gepost door: Texas Holdem Card Game | 21-08-05

empire poker

Take your time to check out some relevant pages dedicated to" target="_blank">http://www.blest-poker.com/poker-games.html"> poker games poker games http://www.blest-poker.com/poker-games.html http://www.blest-poker.com/poker-games.html" target="_blank">http://www.blest-poker.com/poker-games.html">http://www.blest-poker.com/poker-games.html " target="_blank">http://www.blest-poker.com/pacific-poker.html"> pacific poker pacific poker http://www.blest-poker.com/pacific-poker.html http://www.blest-poker.com/pacific-poker.html" target="_blank">http://www.blest-poker.com/pacific-poker.html">http://www.blest-poker.com/pacific-poker.html " target="_blank">http://www.blest-poker.com/party-poker.html"> party poker party poker http://www.blest-poker.com/party-poker.html http://www.blest-poker.com/party-poker.html" target="_blank">http://www.blest-poker.com/party-poker.html">http://www.blest-poker.com/party-poker.html " target="_blank">http://www.blest-poker.com/texas-hold-em.html"> texas hold em texas hold em http://www.blest-poker.com/texas-hold-em.html http://www.blest-poker.com/texas-hold-em.html" target="_blank">http://www.blest-poker.com/texas-hold-em.html">http://www.blest-poker.com/texas-hold-em.html " target="_blank">http://www.blest-poker.com/poker-rooms.html"> poker rooms poker rooms http://www.blest-poker.com/poker-rooms.html http://www.blest-poker.com/poker-rooms.html" target="_blank">http://www.blest-poker.com/poker-rooms.html">http://www.blest-poker.com/poker-rooms.html .

Gepost door: empire poker | 22-08-05

De commentaren zijn gesloten.